bord ovdg2-002

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze leveringen uitsluitend onderworpen aan onze algemene voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant. De eenvoudige inontvangstname van onze goederen brengt met zich de formele aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden mee.

2. In geval van betwisting omtrent de interpretatie van de verschillende teksten, primeert steeds de Nederlandstalige tekst. De eventuele nietigheid van een clausule of een deel van een clausule doet geen afbreuk aan de andere clausules of delen van clausules.

3. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de 24 u na de ontvangst van de levering te worden ver­stuurd met een duidelijke omschrij­ving van de gebreken die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aan­vaard. Verborgen gebreken dienen tevens binnen de 24 u na het ontdekken van het verborgen gebrek per aangetekend schrijven medegedeeld te worden, zoniet worden zij niet meer aanvaard.

Ieder door ons vastgesteld gebrek kan in principe niet verder reiken dan het opnieuw uitvoeren van de levering, met uitsluiting van elke schadever­goe­ding. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af inzake ongevallen die zich kunnen voordoen ten gevolge van het gebruik van door ons geleverd materiaal, zoals flessen, bakken, vaten, reclameartikelen enz..

4. Onze facturen zijn contant (dit is op de factuurdatum) betaalbaar zonder korting op de aangeduide bankrekening te Bellegem, behou­dens an­derslui­dende schriftelijke over­een­komst.  De ver­zending­ van de factuur geldt als aanma­ning. De factuur wordt geacht aan­vaard te zijn bij gebre­ke aan protest per aangetekend schrij­ven binnen de vijf dagen na factuurdatum.  Geen enkele afhou­ding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de medecontractant worden toegepast, behoudens door ons gemaakte creditnota’s.

Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestel­ling, vermeerderd met een intrest van 8 % per jaar vanaf de verval­dag tot de volledige betaling. In geval van zelfs gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de verval­dag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het factuurbedrag na inge­brekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 125 euro ten titel van forfaitaire schade­vergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf ver­oor­zaakt, en dit onverminderd de gerechts­kosten en de kosten van uitvoe­ring.

Een op de factuur gegeven kwijting  houdt niet in dat de vorige facturen betaald zijn.

Bij betaling van een som behouden wij ons het recht voor deze te boeken op gelijk welk bedrag dat de betaler ons kan verschuldigd zijn.

Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveringen stop te zetten en worden de saldo's van alle andere facturen onmiddellijk opeis­baar.

5. De gewaarborgde verpakking dient in dezelfde vorm en samenstelling terugbezorgd te worden. Zij mag niet als waarborg gegeven worden voor gelijk wie, en mag niet het voorwerp uitmaken van een inbeslagname ten voordele van andere personen.

In geval van teruggave, zal de nv Brouwerij OMER VANDER GHINSTE nooit méér waarborg dienen terug te betalen aan de koper, dan de totale waarborgsom die zij van hem ontvangen heeft.

De kopers zijn ten volle verantwoordelijk voor het ontvangen van leeggoed.

Wanneer de handelsrelaties tussen de klant en nv  Brouwerij OMER VANDER GHINSTE beëindigd worden, behouden wij ons het recht voor het verschil aan te rekenen tussen de kostprijs en de borgsom voor het niet teruggegeven leeggoed.

6. De geleverde goederen (de dranken, het leeggoed en andere artikelen) blijven tot de volledige betaling van de koopprijs, en desgevallend tevens van de rente en het verhogingsbeding, de exclusieve eigendom van nv Brouwerij OMER VANDER GHINSTE.

7. Alle geschillen behoren uitslui­tend tot de bevoegd­heid van de recht­banken van het arrondissement Kortrijk, onver­minderd ons recht het geschil voor de rechtbank van de woonplaats, maat­schap­pelij­ke zetel, admini­stratie­ve zetel, ex­ploita­tieze­tel, filiaal en/of kantoor van de medecontractant te brengen.

8. Enkel de Belgische wet is van toe­passing op onze contrac­ten.